Update doelgroepenmodel

06-10-2023

De werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de onderleggers LDGM.

Naast de werkgroep is er een grote groep klankbordleden betrokken in het ontwikkelproces. Gezamenlijk zijn voorstellen ontwikkeld, van feedback voorzien, herschreven en uiteindelijk voorgelegd aan de Stuurgroep LDGM.

Pop-up onderleggers

Er is gekozen om eerst de ‘pop-up’ versie te ontwikkelen. Een korte onderlegger per domein, waarbij in 1 oogopslag een beeld wordt gegeven van de verschillende niveaus.

Het betreft in eerste instantie een onderlegger voor de didactische niveaus en de ondersteuningsbehoeften. Het 3e domein ‘ontwikkelingsniveaus’ is nog niet uitgewerkt.

Het ontwikkelen van dit domein is complex gebleken aangezien scholen hier vooralsnog verschillend mee omgaan, verschillend over denken en verschillende instrumenten gebruiken. Voor het ontwikkelen van een degelijke, betrouwbare en eenduidige onderlegger hebben we meer tijd nodig.

Aanpassingen LDGM  

Hoewel het niet de intentie was om het LDGM aan te passen, is dit toch gedaan. Met name de term ‘leeftijdsadequaat’ stuit op veel weerstand binnen de werkgroep en klankbordgroep, maar ook in de LDGM tour is dit een veelgehoorde kritische noot.

Vandaar dat we de term hebben vervangen en in het verlengde daarvan hebben we ook twee andere termen gewijzigd, waardoor deze meer duidelijkheid geven over de intensiteit van het betreffende niveau van ondersteuning.

Vanuit de werkgroep, klankbordgroep en het gehele veld zijn veel meer wijzigingswensen aangegeven, maar om voorspelbaarheid in de aanpassingsstrategie te creëren, ontwikkelen we een meerjarige ontwikkelcyclus.

Het model zal een keer in de drie of vier jaar worden aangepast op basis van wensen/ ontwikkelingen en bv de onderzoeksresultaten van CITO Lab.  

Ondersteuningsbehoeften

De onderlegger voor de ondersteuningsbehoeften is de ‘pop-up versie’. Een zo beknopt mogelijke omschrijving, waardoor de lezer snel en concreet een kader krijgt voor de mate van ondersteuning die hoort bij een bepaald niveau.

De formulering geeft een kader en biedt tegelijkertijd ruimte voor een unieke setting en context. In het kader van ‘bespreekmodel’ wordt per leerling in overleg met diverse betrokkenen vastgesteld op welke specifieke domeinen de leerling extra ondersteuning nodig lijkt te hebben en in welke mate.

De concrete invulling van de ondersteuning is aan de scholen. De werkgroep ontwikkelt een toelichting met verschillende voorbeelden, waardoor scholen een beeld krijgen bij de verschillende soorten ondersteuning.  

Verdiepende onderleggers

Er vindt een in de maand oktober 2023 een inventarisatie plaats voor ‘verdiepende onderleggers’ op de vijf domeinen onder ondersteuningsbehoeften.

De verdiepende onderleggers zijn te vergelijken met de ‘invulwijzers’ van weleer. Zij gaan een laag dieper dan de pop-up versie en zijn toegespitst op een bepaald domein en/ of doelgroep. De werkgroep analyseert de binnengekomen documenten en t.z.t. (november 2023) worden een aantal van deze verdiepende onderleggers op de website geplaatst als brondocumenten.   

Didactische niveaus

De onderlegger didactische niveaus is voor een groot deel in takt gebleven en geeft een toelichting op de didactische (eind)niveaus en aanverwante terminologie.